Author: शैला यादव, छाया भोसले

‘माझा बाप कुठं जन्माला आला, मला माहीत नाही, मी  जातीच्या दाखल्यासाठी वंशावळ कुठूनआणू’

‘माझा बाप कुठं जन्माला आला, मला माहीत नाही, मी जातीच्या दाखल्यासाठी वंशावळ कुठूनआणू’

“आम्हाला शौचाला पण जागा नाय. कुणाच्या रानात बसलं तर लोकं शिव्या देतात. म्हणतात, तुमी आमच्या रानात कामून घान करता… आमाला जागाच नाय तर आमी कुठं जाणार.. ...