Tag: cast away

होमोसेपिअन्सचे वारसदार..

होमोसेपिअन्सचे वारसदार..

आदिमानवांच्या दोन जाती होत्या. एक होमोसॅपियन्स आणि निॲण्डरथल. त्यातील होमोसॅपियन्स आजही तगून आहेत ते म्हणजेच आपण. पण निॲण्डरथल नामशेष झाले. त्याचं कार ...