Tag: Gift

अंगणवाडी सेविकांना २ हजार भाऊबीज भेट

अंगणवाडी सेविकांना २ हजार भाऊबीज भेट

मुंबई: एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका कर्मचा-यांना भाऊबीज भेट म्हणून २ हजार रूपये मंजूर कर ...